QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Call code:
OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Supported areas:
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov
Eligible territory:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Call details:

Call uzavretá:
from 29.09.2017 until 15.05.2019
Subsidy amount:
20 000 - 200 000 €
Support rate:
85 %

Oprávnené aktivity: 

A) ZABEZPEČENIE ENERGETICKÝCH AUDITOV V MSP

B) IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ Z ENERGETICKÝCH AUDITOV

Medzi oprávnené opatrenia z energetických auditov patria: 

 1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, konkrétne:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
 2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
 3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov,
 5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
 6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
 7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 29.03.2019 | until 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

More details

Call uzavretá

from 29.10.2018 | until 30.04.2019

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne. More details

Call uzavretá

from 19.02.2019 | until 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. More details

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. More details

Call aktuálna

from 29.10.2018 | until the finances are exhausted

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. More details

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. More details

Call aktuálna

from 25.05.2020 | until 31.08.2020

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

More details