QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne.
Call code:
OPKZP-PO1-SC141-2018-45
Supported areas:
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Samospráva , Štátna správa , Akademický sektor

Call details:

Call uzavretá:
from 29.10.2018 until 30.04.2019
Subsidy amount:
23 800 € - 1 000 000 €
Support rate:
95% - 100 %

Typ aktivity: A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita: 

Podaktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách: 

  • a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
  • b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekty musia obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

  • Zónová regulácia vykurovania a zároveň
  • Režimy vykurovania - napríklad automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
  • Ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdielaných zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook)

Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.) 
Predmetom aktivít projektu môžu byť len verejné budovy, ktoré sú preukázateľne využívané na nehospodársku činnosť.

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 29.09.2017 | until 15.05.2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

More details

Call uzavretá

from 29.03.2019 | until 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

More details

Call uzavretá

from 19.02.2019 | until 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. More details

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. More details

Call aktuálna

from 29.10.2018 | until the finances are exhausted

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. More details

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. More details

Call aktuálna

from 25.05.2020 | until 31.08.2020

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

More details