QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000
Call code:
OPKZP-PO1-SC131-2017-22
Supported areas:
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Samospráva , Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Call details:

Call aktuálna:
from 28.04.2017 until the finances are exhausted
Subsidy amount:
do 8 000 000 €
Support rate:
90 - 100%

Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy. 

Oprávnené v rámci tejto výzvy sú iba tie aktivity, v rámci (alebo pri realizácii) ktorých žiadateľ / partner nie je účastníkom hospodárskej súťaže. 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení:

  • schválených dokumentov starostlivosti
  • a/alebo ďalšej dokumentácie

s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať a zabrániť významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000. 

Za oprávnené nie sú považované aktivity realizované na vodných útvaroch, definovaných vo Vodnom pláne Slovenska (aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity).
 

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 30.04.2019

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

More details

Call uzavretá

from 12.06.2018 | until 31.12.2019

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný ústav ako rizikový. More details

Call uzavretá

from 20.08.2018 | until 15.10.2019

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v súvislosti s požiadavkou na hodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami. More details

Call uzavretá

from 27.02.2017 | until 04.06.2018

AKTUALIZOVANÁ:Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky More details

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. More details

Call aktuálna

from 22.08.2017 | until the finances are exhausted

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. More details

Call uzavretá

from 11.12.2015 | until 13.07.2018

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. More details

Call aktuálna

from 12.12.2019 | until the finances are exhausted

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

More details

Call aktuálna

from 02.08.2019 | until the finances are exhausted

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

More details