QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Call code:
OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Supported areas:
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Štátna správa , Mimovládne organizácie

Call details:

Call uzavretá:
from 21.12.2018 until 28.06.2019
Subsidy amount:
70 000€ - 3 000 000€
Support rate:
95% - 100%

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: 
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky: 

Realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce:

 • administratívne budovy
 • budovy škôl (okrem základných škôl vo vlastníctve obce)
 • budovy školských zariadení (okrem základných škôl vo vlastníctve obce)
 • školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
 • školský klub detí
 • centrum voľného času
 • školský internát
 • školské hospodárstvo
 • stredisko odpornej praxe
 • školské účelové zariadenia
 • škola v prírode
 • zariadenia školského stravovania
 • stredisko služieb škole

Ostatné podmienky

 • budovy v minulosti využívané ako verejné, pričom v budúcnosti (5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu) nesmie dôjsť k zmene účelu využitia budovy.
 • opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
 • obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 30.04.2019

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

More details

Call uzavretá

from 12.06.2018 | until 31.12.2019

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný ústav ako rizikový. More details

Call uzavretá

from 20.08.2018 | until 15.10.2019

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v súvislosti s požiadavkou na hodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami. More details

Call aktuálna

from 28.04.2017 | until the finances are exhausted

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 More details

Call uzavretá

from 27.02.2017 | until 04.06.2018

AKTUALIZOVANÁ:Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky More details

Call aktuálna

from 22.08.2017 | until the finances are exhausted

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. More details

Call uzavretá

from 11.12.2015 | until 13.07.2018

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. More details

Call aktuálna

from 12.12.2019 | until the finances are exhausted

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

More details

Call aktuálna

from 02.08.2019 | until the finances are exhausted

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

More details

Call uzavretá

from 29.09.2017 | until 15.05.2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

More details

Call uzavretá

from 29.03.2019 | until 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

More details

Call uzavretá

from 29.10.2018 | until 30.04.2019

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne. More details

Call uzavretá

from 19.02.2019 | until 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. More details

Call aktuálna

from 29.10.2018 | until the finances are exhausted

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. More details

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. More details

Call aktuálna

from 25.05.2020 | until 31.08.2020

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

More details