QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Call code:
IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
Supported areas:
Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Eligible territory:
Eligible applicants:
Samospráva , Veľké podniky , Malé a stredné podniky , Mimovládne organizácie

Call details:

Call uzavretá:
from 27.07.2018 until 08.10.2018
Subsidy amount:
do 1 000 000€
Support rate:
90 - 100%
  • a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr.nevyužité priestory ZŠ);
  • d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 26.03.2019 | until 26.09.2019

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

More details

Call aktuálna

from 18.11.2019 | until the finances are exhausted

PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (2019)

More details