QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami.
Call code:
OPKZP-PO1-SC141-2018-45
Supported areas:
Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami.
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Štátna správa

Call details:

Call aktuálna:
from 29.10.2018 until the finances are exhausted
Subsidy amount:
do 1 000 000€
Support rate:
95% - 100%

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 29.09.2017 | until 15.05.2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

More details

Call uzavretá

from 29.03.2019 | until 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

More details

Call uzavretá

from 29.10.2018 | until 30.04.2019

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne. More details

Call uzavretá

from 19.02.2019 | until 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. More details

Call uzavretá

from 21.12.2018 | until 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. More details

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. More details

Call aktuálna

from 25.05.2020 | until 31.08.2020

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

More details