QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu.
Call code:
OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05
Supported areas:
Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu.
Eligible territory:
Bratislavský kraj
Eligible applicants:
Štátna správa , Veľké podniky , Malé a stredné podniky , Mimovládne organizácie

Call details:

Call uzavretá:
from 17.08.2018 until 15.10.2018
Subsidy amount:
300 000€ - 750 000€
Support rate:
25% - 80%
  • Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave
  • Podpora synergií a komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020 zabezpečujúcich rozšírenie participácie nových členských štátov (tzv. "widening participation" nástroje Horizontu 2020)

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 08.10.2018 | until 31.12.2019

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

More details

Call uzavretá

from 30.04.2019 | until 10.09.2019

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi More details

Call uzavretá

from 27.04.2018 | until 14.06.2018

Podpora teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií. More details

Call uzavretá

from 30.04.2019 | until 10.09.2019

Výskum, inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokými školami

Výzva podporuje prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, prípravu cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja, optimalizáciu a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP. More details

Call uzavretá

from 17.08.2018 | until 14.06.2019

Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Výzva podporuje modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. More details

Call aktuálna

from 25.06.2018 | until the finances are exhausted

Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK

Podpora nových a začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom vypracovania štúdie uskutočnosteľnosti. More details

Call aktuálna

from 22.08.2017 | until the finances are exhausted

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. More details

Call aktuálna

from 25.06.2018 | until the finances are exhausted

Podpora zapájania malých a stredných podnikov (MSP) do programov EÚ

More details