QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Call code:
OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Supported areas:
Výzva je zameraná na rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom podpory uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu.
Eligible territory:
Trenčiansky kraj
Eligible applicants:
Malé a stredné podniky

Call details:

Call uzavretá:
from 14.02.2020 until 30.04.2020
Subsidy amount:
50 000 - 200 000 €
Support rate:
85 %

Oprávnené aktivity:

 • Nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa
 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví:
  • A. Priemysel
  • Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
  • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  • Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
  • Výroba chemikálií a chemických produktov
  • Výroba elektrických zariadení
  • Výroba strojov a zariadení i. n.
  • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
  • Výroba ostatných dopravných prostriedkov
  • Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
  • Reprodukcia záznamových médií
  • Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
  • Výroba výrobkov z gumy a plastu
  • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
  • Výroba a spracovanie kovov
  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
  • Stavba lodí a člnov (okrem vojnových)
  • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Výroba kože a kožených výrobkov
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
  • Výroba papiera a papierových výrobkov
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba nábytku
  • Iná výroba (okrem výroby hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)
  • B. Služby
  • Poznatkovo intenzívne služby
  • Letecká doprava
  • Nakladateľské činnosti
  • Telekomunikácie
  • Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
  • Vedecký výskum a vývoj
  • Reklama a prieskum trhu
  • Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)

Časový harmnogram hodnotenia:

 • Termín uzavratia 1. hodnotiaceho kola: 30. 04. 2020
 • Termín uzavratia 2. hodnotiaceho kola: 30. 06. 2020
 • Termín uzavratia 3. - n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

More details

Call aktuálna

from 31.01.2020 | until the finances are exhausted

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

More details

Call aktuálna

from 31.01.2020 | until the finances are exhausted

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

More details

Call aktuálna

from 06.04.2018 | until the finances are exhausted

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

More details

Call aktuálna

from 27.02.2020 | until the finances are exhausted

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

More details

Call aktuálna

from 07.04.2020 | until 31.12.2020

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

More details