QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Call code:
OPLZ-PO6-SC612-2019-2
Supported areas:
Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Eligible territory:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Samospráva , Štátna správa , Mimovládne organizácie

Call details:

Call aktuálna:
from 19.12.2019 until the finances are exhausted
Subsidy amount:
Support rate:
95 - 100 %

Oprávnení žiadatelia:

 • Verejný sektor: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • Neziskový sektor: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev, náboženské spoločnosti a združenia
 • Štátny sektor: orgán štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja)

Oprávnené aktivity:

 • Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
 • Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity (rozšírenie kapacity znamená nárast existujúcej kapacity materskej  školy/elokovaného pracoviska minimálne o 20 %)
 • Dôležitou podmienkou je, že počas sledovaného obdobia, t.j. každý rok obdobia udržateľnosti, musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu/elokované pracovisko v sledovanom roku, min. 15% detí z MRK
 • Žiadateľ je povinný na konci obdobia udržateľnosti projektu preukázať, že z celkového počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu/elokované pracovisko počas obdobia udržateľnosti (5 rokov), bolo min. 25% detí z MRK

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 5 000 000 €
 • Verejný a neziskový sektor - maximálna výška príspevku: 1 900 000 €
 • Štátny sektor - maximálna výška príspevku: 2 000 000 €

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 16. 03. 2020
 • Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 06. 07. 2020

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 25.02.2020 | until 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

More details

Call aktuálna

from 12.12.2019 | until the finances are exhausted

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

More details

Call aktuálna

from 24.02.2020 | until the finances are exhausted

Moderné technológie (7.7)

More details

Call uzavretá

from 25.05.2020 | until 15.06.2020

Oporný bod - COVID 19

More details

Call uzavretá

from 25.02.2019 | until 27.05.2019

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - projekty udržateľného mestského rozvoja

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. More details