QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora zapájania malých a stredných podnikov (MSP) do programov EÚ

Call code:
OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
Supported areas:
Z grantu je možné podporiť účasť malých a stredných podnikov do programov EÚ (Horizont 2020, COSME, EaSI a iné).
Eligible territory:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Call details:

Call aktuálna:
from 25.06.2018 until the finances are exhausted
Subsidy amount:
50 000 €
Support rate:
70 %

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby zapísané v obchodnom registri, podnikajúce na základe živnostenského oprávenia
 • mikro, malé a stredné podniky

Zároveň musia spĺňať aj nasledovné podmienky:

 • predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2 v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015)
 • tento projekt nebol schválený
 • projekt dosiahol minimálne 12 a viac bodov.

Oprávnené aktivity:

 • podporiť účasť malých a stredných  podnikov v programoch EÚ (Horizont 2020, COSME, EaSI a iné)
 • predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a predloženie projektu do Fázy 2 SME Instrument

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 750 000 €
 • minimálna aj maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 50 000 €

Harmonogram výzvy:

 • termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola: 28.09.2018
 • termín uzavretia 2.hodnotiaceho kola: 30.11.2018
 • termín uzavretia 3.-n. hodnotiaceho kola: posledný pracovná deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 08.10.2018 | until 31.12.2019

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

More details

Call uzavretá

from 30.04.2019 | until 10.09.2019

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi More details

Call uzavretá

from 27.04.2018 | until 14.06.2018

Podpora teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií. More details

Call uzavretá

from 30.04.2019 | until 10.09.2019

Výskum, inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokými školami

Výzva podporuje prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, prípravu cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja, optimalizáciu a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP. More details

Call uzavretá

from 17.08.2018 | until 15.10.2018

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu. More details

Call uzavretá

from 17.08.2018 | until 14.06.2019

Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Výzva podporuje modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. More details

Call aktuálna

from 25.06.2018 | until the finances are exhausted

Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK

Podpora nových a začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom vypracovania štúdie uskutočnosteľnosti. More details

Call aktuálna

from 22.08.2017 | until the finances are exhausted

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. More details