QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva kvality projektov podľa ISO 10006

 

Čo je ISO 10006?

Medzinárodná norma ISO 10006 poskytuje postupy pre prvky systému kvality a zameriava sa predovšetkým na procesy pri riadení projektu, zvyšovanie ich kvality a nabáda ku komplexnému pohľadu na riadenie projektu. Norma v sebe zahŕňa pravidlá týkajúce sa vedenia spoločnosti, zásady pre procesy vzťahujúce sa ku zdrojom, ku prostriedkom pre realizáciu, zásady pre procesy realizácie a monitorovania, analyzovania a zlepšovania projektového riadenia. Normu možno uplatniť pri projektoch krátkodobých, dlhodobých, malých i rozsiahlych. Spoločnosť by mala byť schopná dodať zákazníkovi plne vyhovujúce riešenie za pomoci zmienených transparentných procesov. Norma ISO 10006 môže zároveň slúžiť ako platforma pre správu projektov – Project Portfolio Management.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 10006 určená?

Norma je využiteľná pre projekty rôznej zložitosti a rozsahu. Implementovať ju možno v rôznych prostrediach, a to bez ohľadu na výsledný typ produktu alebo služby. Štandard ISO 10006 možno ľahko prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb organizácie. Norma nie je metodikou pre „riadenie projektu", ale návodom pre kvalitu procesov v manažmente projektov.

 

Prínos implementácie ISO 10006

Implementované štandardizované projektové metodiky  prinášajú jasnú konkurenčnú výhodu v podobe transparentnosti celého životného cyklu projektu. Prípadné zmeny a problémy možno riešiť koordinovane s dostatočnou časovou rezervou, čím je zaistené efektívne využitie finančných prostriedkov a ľudských zdrojov určených pre daný projekt.

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza