QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza
 • Vzdelávanie

  Poskytneme Vám odborné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. Na základe štruktúrovanej analýzy Vám pomôžeme zostaviť plán vzdelávania na mieru. Vďaka pravidelnému vzdelávaniu Vašich zamestnancov dokážete dosahovať excelentné výsledky.
  Bližšie informácie
 • Manažérske nástroje

  Implementujeme medzinárodne uznávané manažérske metódy a postupy do praxe. Vďaka overeným metódam dokážeme súčasne dosiahnuť zníženie nákladov, zvýšenie kvality a zlepšenie efektivity.
  Bližšie informácie
 • GM Spider

  Informačný systém GM Spider slúži ako podpora pre rýchle a prehľadné spracovanie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP. GM Spider zabezpečí poriadok a prehľad v evidencii a správe majetku a plnení legislatívnych požiadaviek za Vás.
  Bližšie informácie

Aktuality

 • AKTUÁLNA VÝZVA - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

  Výzva je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ.

  Zobraziť viac
 • 13. apríl 2020

  BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

  Výrobcovia stavebných oceľových a hliníkových konštrukcii a ich prvkov musia v zmysle platného zákona o stavebníctve plniť požiadavky normy EN 1090. Inak nie sú oprávnení uvádzať tieto výrobky na trh. Na základe splnenia požiadaviek uvedených noriem vydáva notifikovaná osoba výrobcovi osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu uviesť výrobky na trh tj. vystaviť prehlásenie o zhode výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje. Priebeh zavedenia a následnej certifikácie postupu pre zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií podľa požiadaviek STN EN 1090 možno popísať v nasledujúcich krokoch: ...

  Zobraziť viac
 • OZNAM: Vzhľadom k aktuálnej situácii ponúkame možnosť online poradenstva formou skype videokonferencie / emailom.

 • AKTUÁLNA VÝZVA - Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra

  V rámci aktuálne vyhlásenej výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie máte možnosť získať finančné prostriedky na nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa. Platí pre okres Prievidza/Partizánske. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ.

  Zobraziť viac
 • 13. február 2020

  BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

  Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

  Zobraziť viac
 • AKTUÁLNA VÝZVA - Implementácia opatrení z energetických auditov

  Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Môže ísť o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov alebo rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.

  Zobraziť viac
 • AKTUÁLNA VÝZVA - Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 1. júla 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

  Zobraziť viac
 • WIFI pre TEBA (4.kolo)

  Vďaka projektu WiFi pre Teba môžu obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón podľa ich výberu s bezplatným internetovým pripojením.

  Zobraziť viac

Referencie