QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva kvality pre európsky automobilový priemysel podľa VDA 6.1, 6.2 a 6.4

 

Čo je VDA 6.1, 6.2 a 6.4?

Norma VDA 6.1 je nemecká norma, ktorú vydáva VDA QMC (Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie). Vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v oblasti automobilového priemyslu. Norma VDA 6.1 dopĺňa požiadavky normy ISO 9001, ktoré rozširuje o ďalšie požiadavky hlavne na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovanie výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a rozširuje požiadavky na neustále zlepšovanie. Norma VDA 6.1 definuje štandard a vyžaduje následnú certifikáciu. Následne je potrebné, aby sa normou riadil celý dodávateľský reťazec. Zavedenie normy definuje štandardy v automobilovom priemysle a pomáha k neustálemu zlepšovaniu kvality výrobkov a zvyšovaniu spokojnosti zákazníka.
Norma VDA 6.2 je určená pre poskytovateľov služieb v automobilovom priemysle. Môže ísť napríklad o predajcov, poskytovateľov logistických služieb, údržby alebo ďalších doplnkových služieb, ktoré priamo ovplyvňujú proces výroby.
Norma VDA 6.4 sa týka výrobcov nástrojov a strojných zariadení určených pre automobilový priemysel. Požiadavky normy definujú hlavne spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť zariadení. Taktiež definuje podmienky pre kvalitu výrobných zariadení, čím deklaruje plnenie najvyšších štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti výroby. 

 

Pre koho je implementácia podľa VDA určená?

Požiadavky noriem VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 sú všeobecne použiteľné pre organizácie pôsobiace v:
•    automobilovom priemysle – dodávatelia a subdodávatelia
•    výrobe nástrojov a strojov pre automobilový priemysel
•    službách pre automobilový priemysel 

 

Prínosy certifikácie podľa VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie požiadaviek noriem VDA vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní 
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na dodávateľský reťazec v automobilovom priemysle
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku pôsobiaceho v oblasti automobilového priemyslu
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom
     

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza