QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systému manažérstva služieb informačných technológií podľa ISO 20000-1

 

Čo je norma ISO 20000-1?

ISO 20000-1 sa zameriava na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov, opisuje procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT. Je to norma orientovaná na IT služby, ktorá obsahuje referenčné procesy (ako majú procesy riadenia IT služieb vyzerať). Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii. 


Pre koho je implementácia podľa ISO 20000-1 určená?

Implementácia normy ISO 20000-1 je vhodná vo všetkých sektoroch a odvetviach, ale väčší význam má u firiem, ktoré dodávajú IT alebo poskytujú IT služby. Následnou certifikáciou treťou stranou, organizácia preukazuje vysokú úroveň riadenia svojich IT procesov a zvyšuje tým dôveryhodnosť u zákazníkov a partnerov.

 

Prínosy implementácie ISO 20000-1

  • riadenie IT služieb, a tým zníženie rizík i nákladov spojených s činnosťou organizácie pri zachovaní požadovanej kvality služieb
  • zosúladenie IT stratégie so stratégiou organizácie
  • schopnosť rýchlejšej adaptácie sa a implementácie zmien organizácie
  • zvýšenie spoľahlivosti a dostupnosti poskytovaných IT služieb, a tým aj ostatných služieb, ktoré IT v organizácii podporuje
  • neustále zlepšovanie podporných procesov
  • získanie väčšej konkurenčnej výhody na trhur

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza