QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa IFS, BRC, ISO 22000/HACCP

ISO 22000

ISO 22000 rieši komplexným spôsobom požiadavky na zaistenie bezpečnosti potravín v každom článku potravinového reťazca. ISO 22000 zjednocuje zásady systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kroky k jeho zavedeniu vypracované Komisiou Codex Alimentarius. ISO 22000 berie súčasne do úvahy požiadavky ISO 9001 tak, aby obidva štandardy boli vzájomne zlučiteľné.  ISO 22000 je možné aplikovať v rámci organizácie samostatne alebo ako súčasť integrovaného systému manažérstva kvality.Certifikácia podľa ISO 22000 prináša komplexnú, dynamickú a účinnú kontrolu rizík zdravotnej neškodnosti potravín založenej na analýze rizík a správnej výrobnej praxi a zvyšuje bezpečnosť potravín v celom reťazci podnikania s potravinami.

 

IFS

Plnenie požiadaviek normy IFS sa postupne stáva nevyhnutnou podmienkou pre dodávateľov nemeckých, francúzskych a talianskych obchodných reťazcov. Norma IFS je medzinárodne uznávanou normou pre oblasť kvality a bezpečnosti potravín.

 

BRC 

Väčšina britských a mnoho európskych a svetových maloobchodných reťazcov realizuje obchod len s tými dodávateľmi potravín, ktorí sú certifikovaní podľa normy BRC. Táto norma sa stala podkladom pre zavádzanie najlepšej praxe v potravinárskom priemysle.

 

HACCP

Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP) vo výrobe je jedným z najzákladnejších nástrojov ako účinne predchádzať rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín. Zo zákona o potravinách č. 152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík. Táto povinnosť nadobudla účinnosť 1. januára 2000.
 

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza