QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001

 

Čo je ISO 45001?

Norma ISO 45001 stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento systém manažérstva umožňuje kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre  pracovníkov i dodávateľov.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 45001 určená?

Požiadavky normy ISO 45001 sú všeobecne použiteľné pre všetky podnikateľské subjekty. Je možné ich uplatniť vo všetkých odvetviach výroby a poskytovania služieb nielen v strojárenstve, spracovateľskom priemysle a stavebníctve, ale aj napr. v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 

Prínosy implementácie ISO 45001

  • systémovo sa stará o plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP
  • umožňuje riadiť procesy v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a neustále sa zlepšovala
  • zvyšuje povedomie zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia a ich spolupráce pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • posilňuje spoluprácu so zainteresovanými stranami pri prevencii vzniku havárií a pri zvyšovaní ochrany zdravia ľudí
     

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza