QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO 27001

 

Čo je ISO 27001?

ISO/IEC 27001 je samostatnou špecifikáciou pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. ISO/IEC 27002 obsahuje odporúčané opatrenia pre vybudovanie ISMS zamerané na organizačné, technologické, personálne a systémové oblasti. Skupina ďalších noriem ISO rady 27000 podporuje organizácie pri vybudovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému ISMS.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 27001 určená?

Zavedenie a nárast využívania nových technológií zákazníkmi a ich zamestnancami zvýši vplyv na  bezpečnosť a poskytovanie služieb pre všetky organizácie bez ohľadu na typ alebo veľkosť. Norma je vhodná najmä v prípade, kde je rozhodujúca ochrana informácií, napríklad v oblasti financií, zdravotníctva, verejného sektora a IT sektora. ISO/IEC 27001 je veľmi účinné aj pre organizácie, ktoré spravujú informácie za iné spoločnosti, ako IT outsourcing: možno ho použiť ako ubezpečenie pre zákazníkov, že ich informácie sú chránené. 

 

Prínosy certifikácie podľa ISO 27001

  • Prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, môže byť rozhodujúca pre definovanie hodnôt.
  • Zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva Vám istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne.
  • Nezávisle potvrdzuje, že vaše organizačné riziká sú náležite označené prostredníctvom posudzovania obchodných rizík.
  • Pravidelné hodnotenie procesov Vám pomôže zvýšiť účinnosť podnikania, zlepšuje poistenie zodpovednosti a neustále sleduje Váš výkon
  • Najviac zo všetkého Vám prináša dôvernosť, motivuje vedenie a tiež môžete podporiť bezpečnosť smerom k Vašim zákazníkom
     

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza