QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa ISO 3834 a EN 1090

 

Čo je ISO 3834?

Norma ISO 3834 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyselnej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami.
S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok i ekológii.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 3834 určená?

Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

  • kovospracujúci priemysel
  • výroba strojov
  • výroba dopravných prostriedkov
  • stavebníctve

 

Prínosy implementácie podľa ISO 3834

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií apod.)
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom
     

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza