QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch

Kód výzvy:
6407/2020/OSMRR
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Štátna správa

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 20.05.2020 do 16.06.2020
Výška dotácie:
10 000 - 50 000 €
Miera podpory:
90 %

Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • vyšší územný celok

Oprávnené aktivity:

Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

 • zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
 • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.)
 • rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy
 • oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a  premeny nevyužívaných objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia
 • rozvoj  pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.
 • rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy
 • podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest
 • komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 1 110 178 €
 • Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000 €
 • Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 €
 • Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza