QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC411-2020-63
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 25.05.2020 do 31.08.2020
Výška dotácie:
10 000 - 200 000 €
Miera podpory:
85 %

Oprávnení žiadatelia:

 • Osoby zapísané v obchodnom registri
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik
 • Veľký podnik

Oprávnené aktivity:

 • Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich  energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
 • Výstavba zariadení na:
  • využitie slnečnej energie na výrobu tepla
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000  €
 • minimálna výška príspevku je 10 000 €
 • maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200 000 €

Harmonogram výzvy:

 • termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola: 30.6.2020
 • termín uzavretia 2.hodnotiaceho kola: 31.8.2020
 • termín uzavretia n-hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 31.10.2016 | do 31.07.2019

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.09.2017 | do 15.05.2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.03.2019 | do 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.10.2018 | do 30.04.2019

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 19.02.2019 | do 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 21.12.2018 | do 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 29.10.2018 | do vyčerpania financií

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. Bližšie informácie