QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC411-2020-63
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 25.05.2020 do 31.08.2020
Výška dotácie:
10 000 - 200 000 €
Miera podpory:
85 %

Oprávnení žiadatelia:

 • Osoby zapísané v obchodnom registri
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik
 • Veľký podnik

Oprávnené aktivity:

 • Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich  energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
 • Výstavba zariadení na:
  • využitie slnečnej energie na výrobu tepla
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000  €
 • minimálna výška príspevku je 10 000 €
 • maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200 000 €

Harmonogram výzvy:

 • termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola: 30.6.2020
 • termín uzavretia 2.hodnotiaceho kola: 31.8.2020
 • termín uzavretia n-hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 31.10.2016 | do 31.07.2019

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.09.2017 | do 15.05.2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.03.2019 | do 30.08.2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 29.10.2018 | do 30.04.2019

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 19.02.2019 | do 21.05.2019

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 21.12.2018 | do 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 29.10.2018 | do vyčerpania financií

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií

Výzva podporuje projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2021 | do 29.10.2021

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci aktuálne vyhlásenej výzvy majú samosprávy možnosť získať finančné prostriedky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Platí pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ. Bližšie informácie