QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (2019)

Kód výzvy:
43/PRV/2019
Podporované oblasti:
Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií; Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov; Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod; Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest a ďalšie.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Nitriansky kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 18.11.2019 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
200 000 €
Miera podpory:
100 %

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické a právnické osoby s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky - poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít

Oprávnené aktivity:

 • Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií.
 • Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov.
 • Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod.
 • Vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch.
 • Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi.
 • Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest.
 • Vzdelávanie v oblasti lokálnej ekonomiky ako nástroja rozvoja regiónov v aktivitách mimo poľnohospodárskej výroby.
 • Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby pracovných síl na vidieku.
 • Vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva- eko-friendly postupy v poľnohospodárstve.
 • Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci poľnohospodárstva.
 • Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci lesného hospodárstva.
 • Vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane MRK prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
 • Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní profuktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku.

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 26.03.2019 | do 26.09.2019

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 27.07.2018 | do 08.10.2018

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Bližšie informácie