QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2019-58
Podporované oblasti:
Výzva podporuje mechanicko - biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 12.12.2019 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
Miera podpory:
95 %

Oprávnení žiadatelia:

 • obce alebo združenia obcí
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie v 100 % vlastníctve obce
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP v 100 % vlastníctve obce
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce resp. subjekty v 100 % vlastníctve obcí

Oprávnené aktivity

Podpora mechanicko-biologickáej úpravy zmesových komunálnych odpadov. Pod tým sa rozumie:

 • výstavba  a  nákup  nových  zariadení  na  mechanicko-biologickú  úpravu zmesových  komunálnych  odpadov  za  účelom  dodatočného  dotriedenia a  biologickej  stabilizácie  zvyškového,  výlučne  zmesového  komunálneho odpadu
 • nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení  na  mechanicko-biologickú  úpravu  zmesových  komunálnych odpadov  (s  výnimkou  zberných  nádob  na  zmesový  komunálny  odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov)

 

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 6 000 000 €
 • výška príspevku nie je stanovená
 • intenzita pomoci je max. 95 %

Harmonogram hodnotiacich kôl výzvy:

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 17. február 2020
 • uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 15. apríl 2020
 • ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale dvoch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 25.02.2020 | do 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 19.12.2019 | do vyčerpania financií

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 24.02.2020 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (7.7)

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 25.05.2020 | do 15.06.2020

Oporný bod - COVID 19

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 21.12.2018 | do 30.04.2019

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 12.06.2018 | do 31.12.2019

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný ústav ako rizikový. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 20.08.2018 | do 15.10.2019

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v súvislosti s požiadavkou na hodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 28.04.2017 | do vyčerpania financií

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 27.02.2017 | do 04.06.2018

AKTUALIZOVANÁ:Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 21.12.2018 | do 28.06.2019

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 22.08.2017 | do vyčerpania financií

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 11.12.2015 | do 13.07.2018

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 02.08.2019 | do vyčerpania financií

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Bližšie informácie