QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

 

Odpoveď: ÁNO

 

Pre koho sú záväzné?

Pre

 

Prečo sú záväzné?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS Text s významom pre EHP.

Týmto nariadením sa stávajú požiadavky harmonizované normy radu EN 1090 záväzné pre hore uvedené skupiny podnikateľských subjektov v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Tieto pravidlá sa stali zákonnými záväznými požiadavkami aj na území Slovenskej republiky vydaním Zákona č. 133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2019 (viď. Čl. I  § 2 Uvádzanie výrobkov na domáci trh v ktorom je uvedené (1) Na domáci trh možno uviesť len výrobok, ktorý spĺňa a) harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu,6) alebo b) podmienky podľa tohto zákona).

Zjednodušene to znamená že harmonizované normy rady EN 1090 pri Zhotovovaní oceľových a hliníkových konštrukcií  sú záväzné.

 

Čo sú normy EN 1090

Sú to normy:

Tieto normy sú výrobkové čo znamená že kladú požiadavky na zhotovovanie výrobkov. Napriek tomu obsahujú aj určité systémové a procesné požiadavky hlavne na proces výroby a s ním súvisiace procesy.

 

Čo to znamená pre výrobcov, dovozcov a distribútorov?

Ak nechcú porušovať požiadavky zákona a vyhnúť sa problémom z toho vyplývajúcich


Ak chcete vedieť doplňujúce informácie pošlite nám otázku na email: qmslovakia@qmslovakia.sk . Radi vám pomôžeme orientovať sa v uvedenej problematike.