QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Manažérske nástroje

 

EFQM

Model EFQM je efektívny nástroj pre meranie a posudzovanie celkovej výkonnosti firmy. Vznikol za účelom propagovať trvalo udržateľný úspech a pomáhať tým, ktorí sa snažia o jeho dosiahnutie. Zároveň motivuje k systematickému a cielenému zlepšovaniu výsledkov. 

EFQM model rozlišuje tri základné stupne aplikácie modelu:

1. Stupeň – Commited to Excellence (Zaviazaný k výnimočnosti) – je určený pre spoločnosti, ktoré sú na začiatku cesty k úspešnosti. Používané metódy sú menej náročné ako pri 2. a 3. stupni a dôraz je kladený hlavne na pochopenie aktuálnej úrovne výkonnosti a stanovenie priorít a krokov pre jej zlepšovanie. Tento stupeň pozostáva z 2 krokov. Prvý zahŕňa použitie EFQM metodiky samohodnotenia pomocou dotazníka, ktorý pozostáva z 9 kritérií modelu. V druhom kroku sa preukazuje externému hodnotiteľovi EFQM do akej miery sú programy zlepšovania zavedené. Výsledkom je hodnotiaca správa a v úspešnom prípade získanie certifikátu Commited to Excelence.
2. Stupeň – Recognised to Excellence (Uznaný za výnimočný) – metodika hodnotenia poskytuje organizácii nezávislý pohľad overujúci súčasnú úroveň manažmentu a dosiahnutých výsledkov vo všetkých činnostiach organizácie. Pre dosiahnutie 2. stupňa je potrebné získať 400 a viac bodov podľa hodnotenia systémom RADAR. 
3. Stupeň – European Quality Award (Európska cena za kvalitu) – má dlhoročnú tradíciu a je otvorená všetkým členským aj nečlenským organizáciám bez ohľadu na ich veľkosť alebo oblasť činnosti. Jej dosiahnutie je motiváciou pre mnoho spoločností a jej získanie predstavuje jedno z najvyšších možných ocenení v danej oblasti.

Excelentné organizácie dokážu dlhodobo udržiavať najvyššiu možnú úroveň výkonnosti, ktorá spĺňa alebo prekračuje očakávania všetkých zainteresovaných strán.

Prečo implementovať model excelentnosti EFQM vo Vašej spoločnosti:
•    Praktický nástroj na sebahodnotenie a benchmarking
•    Trvalý systém pre zlepšovanie
•    Zavedenie efektívneho manažérskeho prístupu
•    Zjednotenie dokumentácie a terminológie
•    Dosiahnutie trvalo udržateľného zlepšovania a výsledkov

(obr.)

Model excelentnosti EFQM pripúšťa, že existuje viacero prístupov ako dosahovať trvalo udržateľnú excelentnosť vo všetkých typoch výkonnosti. Vychádza z toho, že excelentnosť sa dosahuje pomocou vedenia pracovníkov smerom k stratégii spoločnosti. Zároveň k jej dosahovaniu sú potrebné partnerstvá, zdroje, procesy a produkty. 
Pomôžeme Vám s implementáciou modelu excelentnosti EFQM. Spoločne Vám pomôžeme dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň!
 

Model CAF – Zlepšovanie organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia

Model CAF slúži ako nástroj pre komplexné hodnotenie kvality vo verejnom sektore. Hlavným zámerom je zlepšenie kvality poskytovaných služieb organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore prostredníctvom techník manažérstva kvality na zlepšovanie výkonnosti. 


Komplexný proces zlepšovania podľa modelu CAF pozostáva z piatich častí:
1. Zavedenie kultúry výnimočnosti do verejnej správy za pomoci TQM
2. Vedenie k ucelenému cyklu PDCA a jeho uplatňovaniu v praxi
3. Podporovanie samohodnotenia s cieľom získať štruktúrovaný obraz o organizácii spolu s následnými námetmi na zlepšenie
4. Využitie a kombinácia modelov používaných v manažérstva kvality, ktoré sú uplatniteľné aj vo verejnom sektore
5. Podpora porovnávania a zdieľania informácií medzi organizáciami verejného sektora

Model CAF pozostáva z 9 kritérií predpokladov, ktoré sú rozdelené do 5 kritérií procesov a 4 kritérií výsledkov. Kritéria predpokladov obsahujú 28 subkritérií. Kritéria procesov sa zaoberajú manažérskymi nástrojmi a praktikami. Určujú ako organizácia pristupuje k úlohám v rámci svojej činnosti a ako sú vedené k dosahovaniu požadovaných výsledkov Hodnotenie je vykonávané formou bodového hodnotenia predpokladov. Model CAF pozostáva z nasledovných kritérií:

Kritériá predpokladov
1. Vodcovstvo
2. Stratégia a plánovanie
3. Zamestnanci
4. Partnerstvá a zdroje
5. Procesy


Kritériá výsledkov
6. Výsledky orientované na občanov
7. Výsledky vo vzťahu k zamestnancom
8. Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
9. Kľúčové výsledky výkonnosti

Proces implementácie modelu CAF
Organizácie môžu prispôsobiť implementáciu modelu CAF svojim aktuálnym možnostiam a špecifickým potrebám. Napriek tomu sa odporúča implementovať model CAF komplexne so všetkými 9 kritériami a 28 subkritériami. Ako pomôcka pre implementáciu modelu CAF bol vytvorený 10 krokový plán implementácie, ktorý definuje najúčinnejší spôsob implementácie. Hlavné kroky implementácie jednotlivých kritérií sú definované a bližšie opísané v CAF príručke.  Dôležitou súčasťou je systém bodového hodnotenia, pomocou ktorého je možné určovať silné stránky potenciál na zlepšenie. 

(obr.)

Príručku CAF je zverejnená bezplatne na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Môžete ju nájsť po kliknutí na nasledovný link: Príručka CAF
Pomôžeme Vám s efektívnou implementáciou modelu CAF. Naši konzultanti disponujú praktickými skúsenosťami v oblasti implementácie systémov manažérstva a manažérskych nástrojov.  Zároveň máme skúsenosti so zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore.

 

Poradenstvo k schváleným projektom

Máte schválený projekt a neviete ako začať? Neviete si poradiť s množstvom dokumentácie, ktoré je potrebné predkladať pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov EÚ? 

V rámci čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ je potrebné dať veľký dôraz na správne spracovanie dokumentácie počas realizácie projektov. Pri neodbornom postupe počas realizácie projektu môže dôjsť k zníženiu schválenej výšky dotácie alebo až k úplnému zamietnutiu platby z dôvodu nesplnenia kritérií projektu. Rovnako môže nastať situácia, že kontrolný orgán objaví chybu až po realizácii projektu a môže žiadať o vrátenie poskytnutých platieb.

Aby ste predišli podobným nepríjemnostiam odporúčame čo najviac komunikovať s riadiacim orgánom a zveriť projektový manažment skúsenému odborníkovi. Zabezpečíme Vám poradenstvo a projektovú podporu k schváleným žiadostiam o NFP. Naši konzultanti Vám v rámci spolupráce pomôžu so zabezpečením jednoduchého priebehu realizácie projektu financovaného zo zdrojov EÚ. 


V rámci projektového manažmentu pre Vás zabezpečíme:
•    Dohľad nad realizáciou projektu a oprávnenosťou výdavkov
•    Komunikáciu s koordinačným orgánom
•    Prípravu a kontrolu žiadostí o platbu
•    Kontrolu plnenia merateľných ukazovateľov a podmienok projektu
•    Účasť na kontrolách zo strany poskytovateľa
•    Spracovanie povinných príloh, výkazov a správ


Naše služby môžete využiť formou paušálnej projektovej správy počas celého obdobia komunikácie s riadiacim a kontrolným orgánom alebo formou konzultácií, ktoré sú spoplatnené hodinovou sadzbou.

 

Externé riadenie kvality

Zabezpečíme Vám externé riadenie kvality, ktoré dokáže komplexne pokryť funkciu oddelenia kvality. V rámci služby dokážeme pravidelne zabezpečovať správu a aktualizáciu dokumentácie systému manažérstva kvality, výkon interných auditov a auditov dodávateľov, evidenciu a spracovanie reklamácií, riešenie nezhôd, kontrolu kvality výrobkov, hodnotenie dodávateľov a spokojnosti zákazníkov a ďalšie aktivity v rámci oddelenia kvality. Cieľom poskytovanej služby je odťažiť spoločnosť od problémov súvisiacich s kvalitou a celkové zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

 

Metodiky projektového riadenia

Poskytneme Vám odborné poradenstvo k riadeniu projektov. Vďaka konzultantom, ktorí majú za sebou množstvo úspešne realizovaných termínov Vám zabezpečíme, aby Váš projekt bol realizovaný v stanovenom termíne a dosiahol požadované ciele. Neodkladajte dôležité projekty na neskôr ale začnite s nimi čím skôr, radi Vás povedieme a zlepšíme Vaše praktické zručnosti v oblasti riadenia projektov.

 

Priemysel 4.0

Prepojenie svetov IT, strojov a ľudí s cieľom udržateľnej prosperity často nebýva jednoduchá cesta. Pomôžeme Vám zorientovať sa kedy a do akej miery je efektívne implementovať priemysel 4.0 tak, aby zefektívňoval výrobu, znižoval náklady a zvyšoval Vašu kvalitu výrobkov. Postupnými krokmi Vám pomôžeme zvládnuť prípravu a implementáciu priemyslu 4.0 do Vášho výrobného procesu.  

 

Rozvoj MSP

Pomáhame malým a stredným spoločnostiam rásť pomocou tvorby a následnej systematickej realizácie dlhodobej stratégie. Pracujeme v súlade s Vašou víziou a predstavami o spoločnosti a pomáhame s dosahovaním stanovených cieľov. Zároveň nastavíme a optimalizujeme Vaše procesy tak, aby Vaša spoločnosť efektívne fungovala a zároveň bola schopná napredovať. Vieme odborne poradiť aj v prípade riešenia generačnej výmeny, predaja spoločnosti alebo rozšírenia pôsobnosti spoločnosti.

 

Výber a implementácia informačných systémov

Najčastejšia príčina problémov s informačným systémom nastáva ešte pred jeho nasadením, konkrétne je ňou nesprávny výber a nevhodná aplikácia informačného systému. Poradíme Vám so správnym výberom IS a jeho následnou úpravou a nasadením v rámci spoločnosti. Poradenstvom predídete veľkým finančným a časovým stratám, ktoré môžu vzniknúť pri nevhodnom výbere.