QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia manažérskych systémov

Výhodou pri poskytovaní poradenstva a pri implementácii systémov manažérstva sú poradcovia s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami. Pri implementácii manažérskych systémov používame zaužívané manažérske a štatistické nástroje podľa možností a schopností zákazníka s využitím informačných systémov. Počas implementácie systémov manažérstva dbáme na praktickú stránku uplatnenia požiadaviek noriem do praxe.

Obráťte sa na nás, ak:

Štandardný postup pri implementácii systémov manažérstva:

  1. Školenie pracovníkov o požiadavkách normy.
  2. Analýza súčasného stavu systému manažérstva z hľadiska požiadaviek príslušnej normy.
  3. Stanovenie koncepcie a harmonogramu projektu budovania a zavedenia systému manažérstva v organizácií.
  4. Oboznámenie vedenia firmy s analýzou súčasného stavu systému manažérstva a s navrhnutými opatreniami na odstránenie slabých miest.
  5. Konzultácie s jednotlivými pracovníkmi pri vypracovávaní, dokumentovaných postupov systému manažérstva.
  6. Konzultácie so zodpovednými pracovníkmi pri vypracovaní príručky a dokumentácie.
  7. Školenie interných audítorov a konzultácie pri príprave a vykonaní 1. Interného auditu systému manažérstva.
  8. Implementácia a kontrola zavedenia jednotlivých prvkov, postupov systému manažérstva do praxe.
  9. Účasť na certifikačnom audite.

Spoločnosť QM Slovakia ponúka aj poradenstvo pri implementácii systémov manažérstva s filozofiou TQM.

Predpokladaná doba implementácie:
Predpokladaná doba implementácie systému manažérstva sa podľa predmetnej normy pohybuje v rozmedzí od 1 do 12 mesiacov. Dobu implementácie ovplyvňuje aj aktuálna pripravenosť zákazníka, špecifické požiadavky a rýchlosť práce na plnení úloh.

Cena:
Predpokladaná cena sa odvíja od veľkosti spoločnosti, množstva a zložitosti vnútropodnikových procesov, množstva integrovaných systémov manažérstva a pripravenosti spoločnosti na plnenie požiadaviek predmetných noriem.
Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru do 48 hodín po zadaní Vášho dopytu.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia.. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001

Norma ISO 45001 stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento systém manažérstva umožňuje kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre  pracovníkov i dodávateľov.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO 27001

ISO/IEC 27001 je samostatnou špecifikáciou pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systému riadenia laboratórií poďla ISO/IEC 17025

Norma ISO 17025:2017 definuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť, nestrannosť a konzistentnú činnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001 a GDP pre farmaceutických prepravcov

Implementácia ISO 9001 a GDP prináša farmaceutickým prepravcom lepšiu kvalitu, spoľahlivosť, súlad s regulačnými požiadavkami a efektívny manažérsky systém.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systému manažérstva služieb informačných technológií podľa ISO 20000-1

ISO 20000-1 sa zameriava na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov, opisuje procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT. Je to norma orientovaná na IT služby, ktorá obsahuje referenčné procesy (ako majú procesy riadenia IT služieb vyzerať). Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii. 

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov energetického manažérstva podľa ISO 50001

Cieľom medzinárodnej normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám so znižovaním energetickej náročnosti prostredníctvom vytvárania potrebných systémov a procesov. Norma je určená pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré hospodária s energiami - výrobné spoločnosti i poskytovatelia služieb.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia protikorupčného systému manažérstva podľa ISO 37001

Norma 37001 sa špecificky a komplexne zaoberá kvalitou protikorupčných opatrení, ktoré môže pomôcť organizácii pri predchádzaní, odhaľovaní a reagovaní na zistené korupčné riziká – súvisiace s úplatkárstvom (v aktívnej i pasívnej forme) a to nielen v samotnej organizácii, ale aj u obchodných partnerov.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia v automobilovom priemysle podľa IATF 16949

Norma IATF 16949 je medzinárodne uznávaná norma, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ do automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva kvality pre európsky automobilový priemysel podľa VDA 6.1, 6.2 a 6.4

Norma VDA 6.1 dopĺňa požiadavky normy ISO 9001, ktoré rozširuje o ďalšie požiadavky hlavne na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovanie výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a rozširuje požiadavky na neustále zlepšovanie.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa ISO 3834 a EN 1090

Norma ISO 3834 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyselnej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami. S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

Norma ISO 20121 vo svojich ustanoveniach definuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 spoločnosť preukazuje systematický prístup k zachovaniu environmentálneho, sociálneho a ekonomického prostredia pri organizácii všetkých typov podujatí.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva kvality zdravotníckych prostriedkov podľa ISO 13485

Norma ISO 13485 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality zdravotníckych prostriedkov, ktorý je zameraný na bezpečnosť výrobkov, riadenie rizík a kontrolu počas vývoja a výroby produktu a na dosiahnutie súladu s európskymi regulačnými požiadavkami.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva kvality v letectve a kozmonautike podľa AS 9100

Implementácia AS/EN 9100 je určená spoločnostiam, ktoré uskutočňujú návrh, vývoj alebo výrobu leteckých, vesmírnych a obranných produktov a ktoré zaisťujú následnú podporu, vrátane poskytovanie údržby, náhradných dielov alebo materiálu pre ich vlastné produkty. Nezávisle na tom, či sa spoločnosť zaoberá výrobou, údržbou alebo iba obchoduje v oblasti leteckého priemyslu.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách podľa normy ISO 17100

Norma ISO 17100 vo svojich ustanoveniach definuje požiadavky na systém manažérstva kvality prekladateľských služieb. Plnením požiadaviek normy ISO 17100 spoločnosť preukazuje schopnosť svojich procesov a systematický prístup k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré vo všetkých smeroch spĺňajú požiadavky klienta.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva kvality projektov podľa ISO 10006

Medzinárodná norma ISO 10006 poskytuje postupy pre prvky systému kvality a zameriava sa predovšetkým na procesy pri riadení projektu, zvyšovanie ich kvality a nabáda ku komplexnému pohľadu na riadenie projektu. Norma v sebe zahŕňa pravidlá týkajúce sa vedenia spoločnosti, zásady pre procesy vzťahujúce sa ku zdrojom, ku prostriedkom pre realizáciu, zásady pre procesy realizácie a monitorovania, analyzovania a zlepšovania projektového riadenia.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa IFS, BRC, ISO 22000/HACCP

Norma ISO 22000 rieši komplexným spôsobom požiadavky na zaistenie bezpečnosti potravín v každom článku potravinového reťazca. ISO 22000 zjednocuje zásady systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kroky k jeho zavedeniu vypracované Komisiou Codex Alimentarius.

Mám záujem Bližšie informácie

Implementácia kvality služieb

Vďaka skúsenostiam z implementácie požiadaviek noriem do praxe poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti zvyšovania kvality služieb. Pomôžeme Vám s definovaním štandardov kvality a následne ich zavedením v rámci celej organizácie. Pomocou merateľných ukazovateľov vytvoríme efektívny systém pre trvalo udržateľnú úroveň kvality poskytovaných služieb.

Mám záujem Bližšie informácie