QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001

 

 

Čo je ISO 9001?

Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Jedným zo základných principov je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 9001 určená?

Požiadavky normy ISO 9001 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie i pre služby. Je ich možné uplatniť vo všetkých výrobných odvetviach v strojárstve, spracovateľskom priemysle a stavebníctve, ale aj napr. v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančných služieb a pod.

 

Prínosy implementácie ISO 9001

  • výrazné zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa)
  • rozšírenie obchodných príležitostí v exportnej oblasti a v oblasti štátnych zákaziek
  • vedenie podniku ku kvalite sa stáva know-how podniku, ktoré podnik neustále rozvíja
  • orientácia na dlhodobé zisky a ich maximalizáciu, s ohľadom na ekológiu, bezpečnosť procesov a predovšetkým kvalitnú produkciu
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
     

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza