QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Kód výzvy:
OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom podpory uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu.
Oprávnené územie:
Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 14.02.2020 do 30.04.2020
Výška dotácie:
50 000 - 200 000 €
Miera podpory:
85 %

Oprávnené aktivity:

 • Nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa
 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví:
  • A. Priemysel
  • Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
  • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  • Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
  • Výroba chemikálií a chemických produktov
  • Výroba elektrických zariadení
  • Výroba strojov a zariadení i. n.
  • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
  • Výroba ostatných dopravných prostriedkov
  • Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
  • Reprodukcia záznamových médií
  • Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
  • Výroba výrobkov z gumy a plastu
  • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
  • Výroba a spracovanie kovov
  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
  • Stavba lodí a člnov (okrem vojnových)
  • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Výroba kože a kožených výrobkov
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
  • Výroba papiera a papierových výrobkov
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba nábytku
  • Iná výroba (okrem výroby hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)
  • B. Služby
  • Poznatkovo intenzívne služby
  • Letecká doprava
  • Nakladateľské činnosti
  • Telekomunikácie
  • Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
  • Vedecký výskum a vývoj
  • Reklama a prieskum trhu
  • Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)

Časový harmnogram hodnotenia:

 • Termín uzavratia 1. hodnotiaceho kola: 30. 04. 2020
 • Termín uzavratia 2. hodnotiaceho kola: 30. 06. 2020
 • Termín uzavratia 3. - n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 06.04.2018 | do vyčerpania financií

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 27.02.2020 | do vyčerpania financií

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 08.12.2020 | do vyčerpania financií

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 07.04.2020 | do 31.12.2020

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Bližšie informácie