QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 31.10.2016 do 31.07.2019
Výška dotácie:
12 500 000 €
Miera podpory:
25 - 45 %

Oprávnení žiadatelia pre Aktivity A) - C):

 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb6
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom


Oprávnení žiadatelia pre aktivity D) Zhodnocovanie BRO a E) Mechanicko-biologická úprava zmesových KO:

 • VÚC, príspevkové a rozpočtové organizácie VÚC
 • Združenia FO a PO s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Podporované (oprávnené) aktivity

A) Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov:

 • Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov

Pozn.: Príprava na opätovné použitie odpadov - činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 

B) Recyklácia nie nebezpečných odpadov:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezp. odpadov
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezp. odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie


C) Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo

Pozn.: Materiálové zhodnocovanie - výstupom aktivity musí byť palivo (nie odpad ani odpadové palivo), ktoré je v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Ministerstva ŽP č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v platnom znení. 

D) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO


E) Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov:

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad
 • iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO


Príklady neoprávnených aktivít a výdavkov

 • projekty zamerané výlučne na úpravu odpadov pred ich ďalším zhodnotením/zneškodnením sú neoprávnené
 • výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie
 • projekty zamerané na katalytické chemické štiepenie plastov
 • projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, určených na primárne drvenie
 • výstavba zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorých výstupom je teplo alebo elektrická energia, ktoré sa
 • aktivity zamerané na podporu triedeného zberu KO, z uvedeného dôvodu sú neoprávnené výdavky na obstaranie zberných nádob na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zberné nádoby na zmesový KO, dopravné prostriedky na zber KO

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 21.12.2018 | do 30.04.2019

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 12.06.2018 | do 31.12.2019

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podpora realizácie infraštruktúry oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný ústav ako rizikový. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 27.02.2017 | do 04.06.2018

AKTUALIZOVANÁ:Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 31.05.2018 | do 30.08.2019

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej a geotermálnej energie

Výzva podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje finančné príspevky na výstavbu zariadení, ktoré využívajú vodnú, aerotermálnu, hydrotermálnu alebo geotermálnu energiu. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 25.05.2020 | do 31.08.2020

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Bližšie informácie