QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Kód výzvy:
IROP-PO4-SC431-2017-16
Podporované oblasti:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 01.03.2017 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
do 800 000€
Miera podpory:
  • aktivita a) - opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
  • aktivita b) - opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);
  • aktivita c)- prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
  • aktivita d) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
  • aktivita e) - aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
  • aktivita f) - zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
  • aktivita g)- v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
  • aktivita h) - multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
  • aktivita i) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
  • aktivita j) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Typy aktivít a), b) zamerané na neinvestičné aktivity (tzn. vypracovanie plánov, máp, dokumentov) sa musia realizovať výlučne ako samostatný projekt a nie je možné ich realizovať v kombinácii s typmi aktivít c) až j). Kombinácia typov aktivít a) (neinvestičné projekty) a b) v rámci jedného projektu je možná. Typ aktivity a) zameraný na investičné aktivity (budovanie protihlukových stien a bariér, protihlukovej výsadby, protihlukovej izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií) je možné realizovať samostatne alebo spolu s typmi aktivít c) až i). Typy aktivít c) až i) je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii. Typ aktivity j) sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít a) až i). 

Súčasťou typu aktivity b) sú výlučne neinvestičné aktivity - koncepčné dokumenty za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia: dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách, koncepčné materiály v oblasti zelenej infraštruktúry napr. generálny plán zelene, miestny územný systém ekologickej stability, dokument starostlivosti o dreviny. 

Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j) sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza