QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

AKTUALIZOVANÁ: Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC613-2016-2
Podporované oblasti:
Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 18.07.2016 do 20.05.2019
Výška dotácie:
do 350 000€
Miera podpory:

V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 3 typy aktivít6: 
A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier 
B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier 
V rámci typov aktivít A a B bude podpora zameraná na:

  • prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukciu stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona), vrátane bezbariérových úprav stavieb;
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov a pod.);
  • obstaranie vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

C. Podpora výstavby nových komunitných centier 
Podpora bude zameraná na:

  • výstavbu nových stavieb pre účely budovania nových zariadení komunitných centier
  • obstaranie vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza