QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Podporované oblasti:
Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Mimovládne organizácie

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 06.04.2018 do 31.12.2018
Výška dotácie:
10 000€ - 300 000€
Miera podpory:
95%

A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie (ďalej len NUS) 
Oprávnené, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
  • dôraz je kladený na NU opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  • regionálna alebo lokálna NUS na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja,
  • ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou NUS aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
  • súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej NUS alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza