QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Kód výzvy:
IROP-PO2-SC214-2021-71
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Štátna správa , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 17.06.2021 do 31.10.2021
Výška dotácie:
300 000 eur
Miera podpory:
100%

Oprávnení žiadatelia:

 • Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávnenými žiadateľmi sú
  • a) príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
  • b) rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
  • c) právnická osoba
  • d) nezisková organizácia

Oprávnené aktivity:

 • Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.
 • Typy aktivít:
  • A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
  • B) vytváranie mobilných odberových miest,
  • C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.
 • Žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predkladá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak ním disponuje.

Indikatívna výška finančných prostriedkov:

 •  5 000 000 eur
 • pre menej rozvinuté regióny je 4 000 000 eur
 • pre viac rozvinutý región (VRR) je 1 000 000 eur.
 • vyhlasovateľ výzvy je oprávnený indikatívnu alokáciu medzi MRR a VRR upraviť v závislosti od záujmu resp. zostatku finančných prostriedkov z alokácie v niektorom z oprávnených regiónov po ukončení konania o žiadostiach posledného hodnotiaceho kola.

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 25.02.2019 | do 27.05.2019

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - projekty udržateľného mestského rozvoja

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 19.12.2019 | do vyčerpania financií

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Bližšie informácie