QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Kód výzvy:
OPKZP-PO3-SC313-2017-31
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Štátna správa

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 07.04.2020 do 31.12.2020
Výška dotácie:
1 mil. € - 44 mil. €
Miera podpory:
max. 100 %

Oprávnení žiadatelia:

 • zložky integrovaného záchranného systému
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty verejnej správy
 • subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (ak sú zložkami Integrovaného záchranného systému)
 • subjekty územnej samosprávy
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • združenia fyzických alebo právnických

Oprávnené aktivity:

 • Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s oprávneným typom aktivity OP KŽP, a to Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva (mimoriadnou udalosťou sa rozumie ohrozenie zdravia obyvateľstva ochorením COVID-19).
 • Hlavná aktivita musí byť zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19. V rámci uvedenej oprávnenej hlavnej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
  • A1: Optimalizácia systémov aslužieb pre manažment mimoriadnych udalostí na  lokálnej aregionálnej úrovni;
  • A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú aefektívnu intervenciu;
  • A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.
  • Výlučne oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré svojimi aktivitami  spadajú do vyššie definovaného rámca oprávneného typu aktivity

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 76 000 000 €
  • Minimálna výška príspevku na projekt musí byť vyššia ako 1 mil. €
  • Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 44 mil. €

Oprávnené územie:

 • Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Z územného hľadiska sú teda oprávnené na podporu projekty realizované na území menej rozvinutých regiónov. Oprávnené na podporu sú tiež projekty, ktoré svojimi účinkami zasahujú celé územie Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského samosprávneho kraja).

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie