QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Kód výzvy:
OPII-2020/7/11-DOP (2021)
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Štátna správa

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 15.07.2021 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
1 000 000€
Miera podpory:
95%

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy
 • subjekty verejnej správy
 • obce a mestá
 • VÚC

Oprávnené aktivity z operačného programu:

Touto výzvou sú podporované tri typy projektov:

 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v súlade s jednou z nasledovných oblastí:
   • Podpora migrácie na Open Source - Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
   • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy - Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4):
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou:
   • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu - Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 22,5 milióna €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu nesmie presiahnuť 1 000 000 €

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2018 | do 13.08.2019

„WIFI pre Teba“

Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 25.02.2020 | do 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 02.08.2019 | do vyčerpania financií

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 24.02.2020 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (7.7)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 16.07.2021 | do vyčerpania financií

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

Bližšie informácie