QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Moderné technológie (7.7)

Kód výzvy:
OPII-2020/7/11-DOP
Podporované oblasti:
Cieľom výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Štátna správa

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 24.02.2020 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
1 000 000 €
Miera podpory:
95 %

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • obce mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice)
 • vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja

Oprávnené aktivity:

 • podpora migrácie na Open Source
 • zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe
 • implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy
 • projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 7 529 300 €

Harmonogram hodnotiacich kôl:

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 21.04.2020
 • uzavretie 2 hodnotiaceho kola: 22.06.2020
 • termíny uzavretia ďalších kôl budú v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 25.02.2020 | do 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 19.12.2019 | do vyčerpania financií

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 12.12.2019 | do vyčerpania financií

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 25.05.2020 | do 15.06.2020

Oporný bod - COVID 19

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2018 | do 13.08.2019

„WIFI pre Teba“

Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 02.08.2019 | do vyčerpania financií

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 15.07.2021 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 16.07.2021 | do vyčerpania financií

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

Bližšie informácie