QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

Kód výzvy:
OPII-2021/7/15-DO
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Štátna správa , Akademický sektor

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 16.07.2021 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
500 000 eur
Miera podpory:
95%

Oprávnení žiadatelia:

 • a) organizácie štátnej správy:
  • ústredné orgány štátnej správy
  • ostatné ústredné orgán štátnej správy
  • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
 • b) ostatné subjekty verejnej správy
  • záujmové združenia právnických osôb z verejnej správy,
  • verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky a štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky
  • Slovenská akadémia vied
 • c) obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti
 • d) vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja
 • e) komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci.

Oprávnené aktivity:

 • ŠC 7.3, 7.4:
  • A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií,
  • B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov,
  • C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government,
 • ŠC 7.5:
  • F. Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát,
  • G. Rozvoj centrálnej platformy pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality údajov s dôrazom na otvorené dáta,
  • H. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta,
 • ŠC 7.7:
  • K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT,
  • L. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT,
  • M. Podpora využívania znalostí vo VS.
 • Zároveň je žiadateľ povinný si vybrať relevantné hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít, ktoré vychádzajú z vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov:
  • Analýza a Dizajn
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
  • Implementácia a Testovanie
  • Nasadenie.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000 €
 • minimálna výška grantu je 150 000 €
 • maximálna výška grantu nesmie presiahnuť 500 000 €

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 01.07.2019 | do 01.10.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 01.07.2018 | do 13.08.2019

„WIFI pre Teba“

Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 25.02.2020 | do 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 02.08.2019 | do vyčerpania financií

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 24.02.2020 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (7.7)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 15.07.2021 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Bližšie informácie