QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

PRIDANÉ
13. február 2020
|
KATEGÓRIA

 

Odpoveď: ÁNO

 

Pre koho sú záväzné?

Pre

  • Výrobcov stavebných kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú tieto výrobky na trh.
  • Dovozcov, ktorí uvádzajú stavené kovové a hliníkové konštrukcie,  ich časti a výrobky na trh.
  • Distribútorov, pri sprístupňovaní stavebných kovových a hliníkových konštrukcií, ich časti a  výrobkov.

 

Prečo sú záväzné?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS Text s významom pre EHP.

Týmto nariadením sa stávajú požiadavky harmonizované normy radu EN 1090 záväzné pre hore uvedené skupiny podnikateľských subjektov v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Tieto pravidlá sa stali zákonnými záväznými požiadavkami aj na území Slovenskej republiky vydaním Zákona č. 133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2019 (viď. Čl. I  § 2 Uvádzanie výrobkov na domáci trh v ktorom je uvedené (1) Na domáci trh možno uviesť len výrobok, ktorý spĺňa a) harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu,6) alebo b) podmienky podľa tohto zákona).

Zjednodušene to znamená že harmonizované normy rady EN 1090 pri Zhotovovaní oceľových a hliníkových konštrukcií  sú záväzné.

 

Čo sú normy EN 1090

Sú to normy:

  • EN 1090-1 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií – Časť 1: Posudzovanie a overovanie stálosti vlastnosti konštrukčných prvkov
  • EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií – Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
  • EN 1090-3 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií – Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie
  • EN 1090-4 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií – Časť 4: Technické požiadavky na ocele za studena tvarované prvky a konštrukcie používané v strechách, stropoch, podlahách a stenách
  • EN 1090-5 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií – Časť 5:Technické požiadavky na hliníkové za studena tvarované prvky a konštrukcie používané v strechách, stropoch, podlahách a stenách

Tieto normy sú výrobkové čo znamená že kladú požiadavky na zhotovovanie výrobkov. Napriek tomu obsahujú aj určité systémové a procesné požiadavky hlavne na proces výroby a s ním súvisiace procesy.

 

Čo to znamená pre výrobcov, dovozcov a distribútorov?

Ak nechcú porušovať požiadavky zákona a vyhnúť sa problémom z toho vyplývajúcich

  • musia si zaviesť a certifikovať u autorizovanej osoby systém pre uvádzanie hore uvedeného typu výrobkov na trh, ktorý plní požiadavky noriem rady EN 1090.


Ak chcete vedieť doplňujúce informácie pošlite nám otázku na email: qmslovakia@qmslovakia.sk . Radi vám pomôžeme orientovať sa v uvedenej problematike.

Podobné články

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

PRIDANÉ
11. august 2021
|
KATEGÓRIA

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

PRIDANÉ
13. apríl 2020
|
KATEGÓRIA

Výrobcovia stavebných oceľových a hliníkových konštrukcii a ich prvkov musia v zmysle platného zákona o stavebníctve plniť požiadavky normy EN 1090. Inak nie sú oprávnení uvádzať tieto výrobky na trh. Na základe splnenia požiadaviek uvedených noriem vydáva notifikovaná osoba výrobcovi osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu uviesť výrobky na trh tj. vystaviť prehlásenie o zhode výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje. Priebeh zavedenia a následnej certifikácie postupu pre zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií podľa požiadaviek STN EN 1090 možno popísať v nasledujúcich krokoch: ...

Zobraziť viac

Newsletter