QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

PRIDANÉ
13. apríl 2020
|
KATEGÓRIA

 

 

Výrobcovia stavebných oceľových a hliníkových konštrukcii a ich prvkov musia v zmysle platného zákona o stavebníctve plniť požiadavky normy EN 1090. Inak nie sú oprávnení uvádzať tieto výrobky na trh. Na základe splnenia požiadaviek uvedených noriem vydáva notifikovaná osoba výrobcovi osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu uviesť výrobky na trh tj. vystaviť prehlásenie o zhode výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje.

Priebeh zavedenia a následnej certifikácie postupu pre zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií podľa požiadaviek STN EN 1090 možno popísať v nasledujúcich krokoch : 

 

1. Vykonanie analýzy Vašej spoločnosti a produktov v oblasti plnenia potrieb a požiadaviek noriem radu STN EN 1090.
2. Výber autorizovanej osoby pre certifikáciu požiadaviek (certifikačná spoločnosť), prípadne kontaktovanie skúsenej konzultačnej spoločnosti.
3. Špecifikácia vašich výrobkov, ktoré podliehajú stanoveným požiadavkám normy a ich zatriedenie do stupňa EXC1 až EXC4.
4. Zabezpečenie zváracieho dozoru (európsky zvárací technológ – inžinier). Táto požiadavka je záväzná. Vo vašej spoločnosti musíte mať zazmluvnený zvárací dozor ktorý má príslušnú kvalifikáciu.
5. Špecifikácia vhodných zváracích metód, rozmerov zvarov, druhov základných materiálov, druhov prídavných zváracích materiálov podľa vyšpecifikovaných výrobkov z bodu 3.
6. Stanovenie potreby a počtu zváracích technologických postupov WPQR podľa špecifikácie a rozsahu bodu 5.
7. Zabezpečenie zamestnania minimálne dvoch zváračov, ktorý majú podľa požiadaviek WPQR príslušné štátne skúšky s platnými certifikátmi:
   a) V prípade že organizácia takýchto zváračov nemá, je potrebné vybrať zváračov so základnými skúškami, ktorí budú vykonávať skúšky a zváranie vzoriek na získanie príslušných certifikátov a získanie WPQR.
     b) V prípade, ak máte zváračov s príslušnými štátnymi skúškami zavarenie vzoriek na schválenie WPQR.
8. Získanie technologických postupov zvárania WPQR, na základe schválených vzoriek v autorizovanom skúšobnom laboratóriu.
9. Príprava dokumentácie (definovanie a popis procesov) pre zavedenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001 a EN 1090.
10. Zavedenie systému manažérstva kvality ktorí plní požiadavky normy ISO 9001 a EN 1090. Vykonanie interného auditu dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie na oprávnenie pre udeľovanie značky CE.
11. Príprava vzorovej zákazky (výrobku) podľa požiadaviek normy ISO 9001 a EN 1090. 
12. Skompletovanie dokumentov a záznamov zákazky (výrobku) pre splnenie požiadaviek normy a zákazníka. Vyhotovenie vyhlásenia o parametroch a udelením značky CE na výrobok. 
13. Úspešné absolvovanie certifikačného auditu pre získanie certifikátu EN 1090 od akreditovanej certifikačnej spoločnosti, pri ktorom je preverovaný proces zvárania a systém riadenia zákaziek pre výrobu stavebných oceľových konštrukcií podľa požiadaviek normy STN EN 1090.
14. Získanie oprávnenia pre udeľovanie značiek CE na zhotovovanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií v zmysle príslušnej normy STN EN 1090.

Podobné články

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

PRIDANÉ
11. august 2021
|
KATEGÓRIA

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

PRIDANÉ
13. február 2020
|
KATEGÓRIA

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Zobraziť viac

Newsletter