QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Kód výzvy:
IROP-PO5-SC511/512-2018-28
Podporované oblasti:
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Podpora je určená aj na obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest; nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb a podporu marketingových aktivít.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva , Malé a stredné podniky , Mimovládne organizácie

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 06.04.2018 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
Miera podpory:
95 %

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne akčné skupiny (na základe udeleného štatútu miestnej akčnej skupiny)

Oprávnené aktivity:

 • financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín spojených s riadením uskutočňovania stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • vzdelávanie zamestnancov a členov miestnych akčných skupín
 • zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
 • podpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 74 635 000 €

Harmonogram hodnotiach kôl výzvy:

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 18.05.2018
 • uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 04.06.2018
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú stanovené RO pre IROP s ohľadom na stav alokácie výzvy a prípadný dopyt zo strany žiadateľov

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 27.02.2020 | do vyčerpania financií

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 08.12.2020 | do vyčerpania financií

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bližšie informácie