QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Kód výzvy:
OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Podporované oblasti:
Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých z prvkov inteligentných riešení (zobrazené po rozkliknutí) v rámci existujúcej prevádzky podniku.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 20.12.2018 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
100 000 - 3 000 000 €
Miera podpory:
25 - 50 %

1: SYNERGICKÉ A POKROČILÉ INTELIGENTNÉ RIEŠENIA 

Pokročilá telematika
Vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení. Umožňuje vytvárať porovnateľne komunikačne silné riešenia vo výrobných priestoroch aj pri rôznych stavebných riešeniach. Vytvárajú dôležitý prvok infraštruktúry priemyselného internetu vecí. 

Kolaboratívna robotika
Riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany a oddelenia robota od pracovníkov. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti. 

Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
Riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu. Sú dôležitým prvkom prepojenia produktu, výroby, skladového hospodárstva, robotiky, riadenia dopravy, logistických služieb, riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších prvkov inteligentných riešení. 

Digitálne dvojča (Digital Twin)
Inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase. Digitálne dvojča spracováva dáta zo senzorov inštalovaných vo fyzických objektoch, ktoré využíva obvykle na optimalizáciu činnosti týchto fyzických objektov, a umožňuje optimalizáciu prepojením s ekonomickými a riadiacimi systémami a softvérmi. 

Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
Bezobslužné manipulačné, resp. manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility. Ich fungovanie možno meniť za pomoci preprogramovania alebo aj samočinne s využitím modernej senzoriky a inteligentných rozhodovacích nástrojov (napr. s prvkami umelej inteligencie). 

Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku
Komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu výrobnej haly, linky alebo sústavy strojov, fungujúcich v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme. 

Exponenciálne technológie
Riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo riadenia s prvkami umelej inteligencie. Môžu tvoriť nadstavbu alebo strešné riešenie iných inteligentných riešení a sústav. 


KATEGÓRIA 2: POKROČILÉ INTELIGENTNÉ RIEŠENIA 

Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie
Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov. Pri spracovaní dát tak možno preverovať zhodu (kvalitu) produktu, určiť polohu komponentu alebo výrobku pre ďalšiu manipuláciu a podobne. Umožňuje tiež identifikáciu objektov kombináciou snímania kódov, polohy a ďalších parametrov, rozpoznávanie objektov, analýzu obrazu a podobne. 

Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku
Riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu stroja alebo iného zariadenia, prípadne malej sústavy, fungujúcej v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme. 

Digitalizácia výrobného procesu
Inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu. Funguje ako dôležitý prvok inteligentného riadenia výroby, keďže umožňuje vyššiu úroveň cieleného zberu dát, ktoré opisujú fungovanie procesov. 

3D skenovanie
Inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných technických prvkov a technológií. Umožňuje vytvárať počítačové simulácie a plánovať dynamické procesy s aplikovaním rozmerov, tvarov a ďalších vlastností prostredia. 

Automatizácia výrobného procesu
Inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch. 

Robotizácia výrobného procesu
Riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti. 

Rozšírená realita
Inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich využitím počíta najmä v logistickej obsluhe výroby. Potenciálne využitie je aj v oblasti poskytovania informácií o výrobných procesoch v reálnom čase pre zlepšenie pracovných postupov a rozhodovanie o prebiehajúcej výrobe, ako aj nastavovaní procesov činnosti obsluhy. 


KATEGÓRIA 3: ZARIADENIA A SYSTÉMY S INTELIGENTNOU PODPOROU 

Základná automatizácia jednotlivého procesu
Inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen automatické vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení. 

Nové senzory
Inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad, priemyselného internetu vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších. Umožňujú získavanie dát z fungovania (napr. počet opakovaní alebo úkonov), merania fyzikálnych veličín a ďalších údajov, ktoré po prevode do digitálnej formy umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení. 

Big Data
Implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžadujú si využitie špeciálnych dedikovaných systémov. Cieľom je vytvorenie vstupov, s ktorými pracujú zariadenia a systémy, zapojené do komplexnejších inteligentných riešení. 

Dátové centrum
Inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a prepojenia pre funkčné využitie. Predstavuje technické riešenie pre fungovania prostredia, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení. 

Cloud pre Smart Industry
Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne softvérové a komunikačné riešenia online. Predstavuje technické riešenie pre základnú infraštruktúru pre prostredie, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení. 

Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy
Napríklad mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov. Umožňuje vykonávať sofistikované logistické procesy priamo v napojení na výrobné operácie, vrátane dodania výrobného vstupu priamo k rukám obsluhy výrobného zariadenia, do jeho procesu alebo pomocného manipulačného zariadenia (robota). Fungujú v prepojení na riadiaci systém, ktorý pracuje s informáciami pre štíhle zásobovanie výroby. Súčasťou sú aj automatické sklady, teda veľkokapacitné regálové systémy s plne integrovaným samočinným manipulačným systémom. 

Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning - ERP)
Softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie. Smart moduly umožňujú cez špecifické prepojenia, premostenia a riešenia využívať aj interakciu so špeciálne štruktúrovanými dátami z operačných systémov výrobných zariadení. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení. 

Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems - MES)
Softvérové nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických produkčných procesov. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení. 

Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM)
Informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov. Funguje ako základný prvok digitalizácie informácií o výrobku a procesoch, prípadne čiastkový modul digitalizácie výroby ako komplexnejšieho celku. Obsahuje tiež prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení. 

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM)
Nástroj, ako pomocou štatistických metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k servisnému zásahu na základe analýzy vývoja sledovaných ukazovateľov z prevádzkových dát. Odhaduje riziko zlyhania stroja nielen na základe technických požiadaviek, ale aj kontinuálne sledovaných dát z prevádzky. 

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu minimálne 3 z vyššie uvedených prvkov inteligentných riešení pričom musí platiť, že v kombinácií bude:

  • minimálne 1 aktivita 1 kategórie, alebo
  • minimálne 2 aktivity 2 kategórie.

Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka: 

  • založenia novej prevádzkarne,
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
  • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne

pričom:

  • v prípade pomoci na diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali musia celkové oprávnené výdavky prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác,
  • v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 06.04.2018 | do vyčerpania financií

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 27.02.2020 | do vyčerpania financií

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 08.12.2020 | do vyčerpania financií

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bližšie informácie