QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Kód výzvy:
OPII-MH/DP/2020/11.3-30
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Banskobystrický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 08.12.2020 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
200 000 eur
Miera podpory:
90%

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby
  • a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  • b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
   • spĺňajú definíciu MSP
   • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR
   • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov
   • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov
   • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
   • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
  • 1) Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
  • 2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 - Doplňujúce údaje.
  • 3) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti45 predmetu projektu.
  • 4) Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

Priemyselná výroba

Vysoká technologická úroveň

 • 21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
 • 26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovStredne vysoká technologická úroveň

Stredne vysoká technologická úroveň

 • 20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
 • 27 – Výroba elektrických zariadení
 • 28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
 • 29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
 • 30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nizka technologická úroveň

 • 18.2 – Reprodukcia záznamových médií
 • 23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
 • 24 – Výroba a spracovanie kovov
 • 25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
 • 33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka  technologická úroveň

 • 10 – Výroba potravín
 • 11 – Výroba nápojov
 • 13 – Výroba textilu
 • 14 – Výroba odevov
 • 15 – Výroba kože a kožených výrobkov
 • 16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
 • 17– Výroba papiera a papierových výrobkov
 • 18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
 • 31 – Výroba nábytku
 • 32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby

 • 59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • 61 – Telekomunikácie
 • 62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 • 63 – Informačné služby (okrem 63.91)
 • 73 – Reklama a prieskum trhu

Ostatné oprávnené odvetvia:

 • 41 – Výstavba budov
 • 43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
 • 45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
 • 46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
 • 47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
 • 95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • 96 – Ostatné osobné služby

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 3 000 000 €
 • minimálna výška grantu je 50 000 €
 • maximálna výška grantu na jeden projekt je 200 000 €

Harmonogram výzvy:

 • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31. 3. 2021
 • Termín uzavretia 2.- n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého 3. mesiaca

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 06.04.2018 | do vyčerpania financií

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 27.02.2020 | do vyčerpania financií

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Bližšie informácie